ਪਿੰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ
-°C
°C
%
()
ਪਿੰਨ
ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰੋ ਨੋਟ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਿੰਨ
9-ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਮੀਂਹ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਮੀਂਹ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਮੀਂਹ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਚਮਕਦਾਰ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰੋ ਨੋਟ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ