ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ
-°C
°C
%
()
ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
9-ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-

°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-