Cảnh báo hiện tại
-°C
°C
%
()
Hướng di chuyển của bão lốc xoáy nhiệt đới
Dự báo thời tiết trong 9 ngày
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-

°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-